نظرات مشتریان

در نصب و راه اندازی سیستم ماهواره مرکزی این مجموعه که شامل 185 واحد در 22طبقه می باشد را بخوبی به اتمام رساندند .

پروژه 185 واحدی صیاد2.منقطه 22
پروژه 185 واحدی صیاد2.منقطه 22رییس هیات مدیره